Psykoterapia

Psykoterapialla pyritään
korjaamaan haitallisia ajatus- ja
käyttäytymismalleja.

 

Terapiassa pohditaan ja kehitetään asiakkaalle soveltuvia toimintamalleja vaikeisiin elämän tilanteisiin. Psykoterapia on yhteistyösuhde, jossa asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Keskeisiä käyttämiäni työmuotoja ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, EMDR-menetelmä, sensomotorinen psykoterapia ja neurofeedback-hoito.

Psykoterapiassa tutkitaan tunteiden ja ajatuksien yhteyttä käyttäytymiseen. Opetellaan uusia ongelmanratkaisutaitoja ja parempia selviytymiskeinoja vaikeisiin tilanteisiin.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on tavoite- ja asiakaskeskeinen hoitomuoto. Se on aktiivista ja koulutuksellisesti suuntautunutta. Terapia on kokonaisvaltaista ja pyrkii parantamaan asiakkaan itsehallintaa ja hyvinvointi.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on todettu erityisen tehokkaaksi hoitomuodoksi seuraavien ongelmien hoidossa:

 • ahdistuneisuus ja paniikkihäiriö
 • pelkotilat ja fobiat
 • masennus
 • huono itseluottamus
 • stressiongelmat esim. esiintymisjännitys
 • traumaperäinen stressihäiriö (PTSD)
 • pakko-oireinen häiriö
 • oppimisvaikeudet
 • syömis- ja unihäiriöt
 • väärinkäyttöongelmat
 • skitsofrenia

Lasten ja nuorten psykoterapia

Lasten ja nuorten psykoterapiassa käytetään ikä- ja kehitystasoon soveltuvia samoja KKT-työtapoja kuin aikuisilla. Terapiassa luovien menetelmien käyttö tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen tutkimisessa on myös keskeistä. Psykoterapiaa käytetään lapsilla ja nuorilla etenkin ahdistuneisuus-, mieliala- ja käytöshäiriöiden hoidossa.

 

Minulle tervetulleita ovat aikuisasiakkaat, niin lapset kuin nuoretkin.

Seuraan terapian etenemistä asiakkaalta saamani suoran palautteen perusteella ja käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä arviointilomakkeita. Psykoterapia voidaan toteuttaa myös etäterapiana tai kotikäynteinä asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

Olen Kelan palveluntuottaja Jyväskylässä ja sen lähialueilla. Teen yksilöpsykoterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, joka edellyttää lääkärin laatimaa kuntoutussuunnitelmaa ja Kelan hyväksyntää. Terapiassa noudatetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvausta.